วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ น.ส. รัตนาภรณ์  สุขประเสริฐ
รหัสนักศึกษา 534110054
สาขาวิชา สังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง